Regulamin

Regulamin sklepu internetowego metaloweprodukty.pl

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna

oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi,

otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego metaloweprodukty.pl

5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta,

dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego, udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży oferowanych przez Sklep internetowy metaloweprodukty.pl towarów, zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą telefoniczną.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę towarów.

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy metaloweprodukty.pl znajdujący się na stronie internetowej pod adresem metaloweprodukty.pl umożliwia dokonanie zakupów online za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem Sklepu jest Barwa System Sp. z o.o. , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 739-28-75-782 oraz REGON 510670480. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@barwasystem.pl.

3. Sklep internetowy firmy Barwa System Sp. z o.o. obsługuje zarówno klientów prowadzących działalność gospodarczą jak i konsumentów. Potwierdzeniem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

4. Faktura potwierdza zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Przyjęcie faktury do księgowania uznaje się za przyjęcie warunków.

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym metaloweprodukty.pl są podane w złotych polskich.

6. Ceny w sklepie nie obejmują montażu.

7. Opis graficzny produktu (zdjęcie, rycina) oraz opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się częściowo różnić od stanu faktycznego. Powodem, jest ciągła modyfikacja urządzeń pod względem technologicznym przez producenta. 

8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego lub podczas dokonywania Zamówienia. 

9. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji takiego Zamówienia na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach. 

10. Klient może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak również może mieć ograniczony dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 

a. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr 

osobistych innych Klientów,

c. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi 

przepisami prawa.

11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji konta bez uprzedniej zgody Sklepu.

12. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe BARWA SYSTEM Sp. z o.o. oraz producentów towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują BARWA SYSTEM Sp.z o.o. lub podmiotom, z którymi BARWA SYSTEM Sp.z o.o. zawarła stosowne umowy.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia lub przesłanie zamówienia na adres e-mail sklep@barwasystem.pl oraz dokonanie płatności całej ceny brutto.

2. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej dostępność towaru. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

3. Zamówienie realizowane będzie w przeciągu od 2 do 14 (max. 21) dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez metaloweprodukty.pl.

4. Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację całościową lub częściową dokonanego zamówienia we wskazanym wyżej terminie, Sklep zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy. Nowy termin dostawy będzie każdorazowo potwierdzany z Klientem drogą elektroniczną.

5. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie w obecności pracownika firmy spedycyjnej zgodności dostawy (jakości i ilości). Dokonanie tej czynności jest podstawą dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu szkód transportowych.

6. W celu realizacji zamówienia Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), oraz numeru telefonu kontaktowego. 

7. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sklep jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

PŁATNOŚĆI

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie od zamawiającego zapłaty całej ceny brutto za zamówione towary. Dostępna forma płatności to przelew bankowy - płatność z góry. 

2. Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mail z numerem konta, na które może dokonać wpłaty. W tytule przelewu, należy podać nr zamówienia, co pozwoli na szybką identyfikację przelewu. Następnie po odnotowaniu wpłaty, Sklep zrealizuje zamówienie.

TRANSPORT

1. Sklep może dostarczyć zamówione towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówienia z siedziby firmy BARWA SYSTEM w Stawigudzie. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania zamówienia.

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem: 

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b. niekompletności przesyłki,

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.

3. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia uszkodzonej, niekompletnej lub niezgodnej przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Termin dziesięciodniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Nie dotyczy to zamówień z kategorii SUFITY, które są realizowane pod indywidualne zamówienie.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: BARWA SYSTEM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 21, 11-034 Stawiguda lub na adres e-mail: sklep@barwasystem.pl

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

5. Towar powinien być zwrócony na adres podany w wiadomości e-mail.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Konsument.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach: 

1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, 

2. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

3. nieprzemyślanych zakupów

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. BARWA SYSTEM Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. BARWA SYSTEM Sp.z o.o. jest producentem towarów oferowanych w Sklepie. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres BARWA SYSTEM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 21, 11-034 Stawiguda. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami gwarancji dołączonymi do produktu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług Sklepu Internetowego za pośrednictwem Konta Klienta, tak jak za działania lub zaniechania własne.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami. 

4. BARWA SYSTEM Sp. z o.o. zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BARWA SYSTEM Sp. z o.o., a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BARWA SYSTEM Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BARWA SYSTEM Sp.z o.o.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

2. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).

3. BARWA SYSTEM Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. 

4. W przypadku Klientów zarejestrowanych zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2014r.

© Copyright by BARWA SYSTEM Sp. z o.o. | All rights reserved.

Projekt i kodowanie: Artneo.pl